Sağlık Sigortası Teminatları
Sağlık poliçesi değerli bir güvencedir. Bu değerli güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ihtiyaca uygun, doğru teminatların seçilmesidir.

Sağlık poliçeleri yatarak tedavi teminatı ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından oluşmaktadır.

Yatarak tedavi teminatı: Ameliyat, yoğun bakım ve doğum gibi hastanede yapılan tüm sağlık harcamalarını teminat limitleri dahilinde karşılar. Ayrıca yatarak tedavi teminatı kemoterapi, anjiografi gibi diğer tedavi yöntemlerini de kapsar.

Yatarak ve ayakta tedavi teminatı: Yatarak tedavi teminatı ve diğer tedavi yöntemleri ile birlikte doktor, ilaç ve tahlil gibi ayakta tedavi için yapılan tüm sağlık harcamalarını poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatları
Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatılı tedavilerde; hastane yatak-yemek, refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarfedilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.
Ameliyat giderleri teminatı: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olursa ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ,doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
Oda-yemek giderleri teminatı: Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Refakatçi giderleri teminatı: Refakatçi kalınmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda refakatçi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
İlaç giderleri (yatarak)teminatı: Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Tanı giderleri (yatarak) teminatı: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderleri bu teminatla poliçe limitleri dahilinde güvence altına alınır.
Yoğun bakım giderleri teminatı: Sigortalının sağlık kuruluşlarında yoğun bakım ünitesinde yapılan yoğun bakım giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Hastane tedavi giderleri teminatı: Ameliyatsız yatışlarda ve/veya sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Kara Ambulansı giderleri teminatı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için kara ambulansı kullanılması halinde, bu teminat ile güvence altına alınır.
Hava ambulans giderleri teminatı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için hava ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Doğum giderleri teminatı: Doğum teminatı, poliçenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren belirli bir süre sonra gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Küçük müdahale giderleri teminatı: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında yapılan küçük müdahalelerin giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Doktor takibi giderleri teminatı: Sigortalının sağlık kuruluşlarındaki yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takip giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.

Ayakta Tedavi Teminatları
Doktor muayene giderleri teminatı: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılacak muayenelere ait giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
İlaç giderleri teminatı: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda; doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri bu teminat ile güvence altına alınır. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderleri karşılanmaz.
Tanı birimleri giderleri teminatı: Bir hastalık nedeniyle doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri ( laboratuar, radyoloji, kardioloji, nükleer tıp vb. ) giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Tahlil-röntgen giderleri teminatı: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
MR-Sintigrafi-Tomografi giderleri teminatı: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Fizik tedavi giderleri teminatı: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Görüntüleme hizmetleri giderleri teminatı: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli görüldüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu röntgene ilişkin giderler ile tomografi, MR, anjıografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi sintigrafi, odyografi ve benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Laboratuar hizmetleri giderleri teminatı: Doktorun, hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Rutin kontrol ve diagnostik giderleri teminatı: Sigortalının rutin kontrolleri, şikayeti olmaksızın yapılan doktor muayeneleri, aşılar ve ön tetkikleri, alerji tanı, göz muayeneleri, menopoz ve osteoporoz tanısı dahil, hekim tarafından istenen check-up amaçlı tetkikler ve doğum teminatı kapsamındaki kontrol amaçlı harcamalar, azalan bakiye şeklinde poliçe limitleri dahilinde bu teminat ile güvence altına alınır.

Diğer Teminatlar
Kazaen diş tedavisi giderleri teminatı: Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Suni uzuv giderleri teminatı : Sigortalının tedavisinin suni uzuv gerektirmesi halinde, bununla ilgili giderler bu teminat ile güvence altına alınır.
Kemoterapi tedavi giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan kemoterapi tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Anjiografi giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan anjiografi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Radyoterapi tedavi giderleri teminatı : Sigortalının tedavileri sırasında yapılan radyoterapi tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Diyaliz tedavi giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan diyaliz tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Rehabilitasyon giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan rehabilitasyon giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Tıbbi danışmanlık giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan tıbbi danışmanlık giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Yurt dışı tedavi giderleri teminatı: Sigortalının tedavileri sırasında yapılan yurt dışı tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.
Evde bakım giderleri teminatı: Sigortalının tedavisinin evde yapılması gerekli görüldüğü hallerde yapılan tedavi giderleri bu teminat ile güvence altına alınır.

Sağlık Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
Sağlık poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi güvence altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Sağlık poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir.
Genel şartlara göre sağlık poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir
• Savaş ve savaş niteliğindeki hareketler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
• Suç işlemek veya suç işlemeye teşebbüs etmek.
• Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarma hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
• Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
• Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı.
• Nükleer rizikolar.
• Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile poliçede belirtilmiş olan kapsam dışı özel durumlar.
• Sigortalının kaza sonucu acilen sağlık kuruluşuna yatırılmasını gerektiren haller dışında ferdi poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 30 günlük süre teminat dışıdır.
• Sigorta başlangıç tarihinden önce, sigortalının varlığından haberdar olduğu ve/veya tetkik yaptırdığı ve tedavi gördüğü rahatsızlıklar, kazalar ve her türlü giderler.
• Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar.
• Kazaen yaralanma dışındaki her türlü estetik ve plastik cerrahi müdahaleler kozmetik amaçlı tedaviler, bacak varisi tetkik ve tedavisi, tatlandırıcılar, şişmanlık tetkik ve tedavisi, şifa kürleri, çamur banyoları, karantina, akupunktur, masaj vb.; huzurevi, sanatoryum, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları gibi poliçede belirtilen "Sağlık Kuruluşu" tanımına uymayan kuruluşlardan alınan faturalar; alternatif tıp tedavi masrafları, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler.
• Poliçede belirtilen "Doktor" tanımına uymayan kişiler (fizyoterapist, diyetisyen, özel hemşire vb.) tarafından yapılan tedavi ve bakımlarla ilgili tüm masraflar.
• Kısırlık tetkik ve tedavisi, medikal ve cerrahi her tür yapay döllenme, üreme organlarıyla ilgili yapısal bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları her türlü sünnet, tıbben zorunlu olsun ya da olmasın her türlü kürtaj ve düşük giderleri, kısırlaştırma, doğum kontrol yöntemlerine ait giderler.
• Kısırlıkla ilgisi olsun ya da olmasın, her türlü varikosel tetkik ve tedavilerine ait giderler.
• Sigortalı olunmadan önceki maluliyetler ve bunların gerektirdiği tedavi, ameliyat ve organ nakilleri ile doğuştan gelen anomali ve hastalıklara, büyüme ve gelişme geriliği tetkik ve tedavilerine ait giderler.
• Check-up mahiyetindeki doktor muayene tetkik giderleri ve periyodik kontroller.
• Psikiyatrik hastalık tedavisiyle ilgisi olsun veya olmasın psikotrop ilaçlar, psikiyatrik hastalıklar, psikiyatri kliniklerinde ve/veya psikiyatri doktorları ve psikologlar tarafından yapılan tetkik ve tedavilerine ait giderler.
• Çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler; her türlü sabun şampuan ve solüsyon, alkol ve kolonyalar; hidrofil pamuk, termometre, buz kesesi, sıcak su torbası vb. sıhhi malzemeler; uyku apne cihazı, işitme cihazı, tekerlekli iskemle, ortopedik tabanlık, atel, dizlik, korse, diş protezleri benzeri yardımcı tıbbi malzeme ve cihazlar ile telefon, TV masrafları, tedavi için gerekli olmayan malzemeler ve sair idari masraflar.
• Kuduz ve tetanos dışında kalan aşılar ve bu aşılarla ilgili test giderleri.
• Astım ve alerjik hastalıkların tetkik ve tedavi giderleri.
• Teminat dışı bir durum nedeniyle ameliyat ve doğum teminatı ile ilgili ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen durum için yapılan her türlü doktor, ilaç, tanı, oda-yemek-refakatçi harcamaları ve her türlü harcama.
• Gebelik ve doğumla ilgili ya da onların neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin her türlü doktor muayene, tetkik ve tedavi giderleri, hamilelik süresince yaptırılan muayene ve tetkik giderleri.
• AIDS ve HIV virüsüne bağlı hastalıklar ile zührevi hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları.
• Organ ve/veya doku nakillerinde organ ve/veya dokusu alınan kişinin masrafları, organ ve/veya doku ücretleri ve/veya organ ve dokunun ulaşım masrafları.
• Tehlikeli tarzdaki sportif faaliyetlere (binicilik, sürücülük, dağcılık, dalgıçlık, paraşütle atlama vb.) ve profesyonel veya amatörce her türlü müsabakaya ve antremana katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve sakatlıkların tetkik ve tedavilerin giderleri.
• Reçetesiz, faturasız ve küpürsüz alınan ilaç bedelleri ile faturasız diğer masraflar.
• Sigortalının tazminat talebinde bulunurken yaptığı ulaşım ve sigortacı tarafından istenilen belgelerin hazırlanması vs. ile ilgili masraflar.
• Diş teminatı olmayan poliçelerde, hangi nedenle olursa olsun diş, diş eti ile diş tedavisini de içine alan çene cerrahisine ilişkin tüm giderler.
• Gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri (gözlük, çerçeve, lens giderleri, gözlük teminatı olan poliçelerde bu teminattan karşılanır).
• Gözde kırılma kusurunun (miyopi vs.) giderilmesine yönelik müdahaleler.
• Kronik böbrek hastalıkları için uygulanan renal dializ giderleri.
• Poliçede yeralmayan teminatlara ilişkin her türlü tetkik ve tedavi giderleri.
• Sedef, siğil, akne (sivilce), lipom, kist sebase (yağ bezesi), nevüs (ben), horlama ve uyku apne sendromu, epilepsi (sara), menopoz ve komplikasyonlarının (kemik erimesi vb.) tetkik ve tedavilerine ait giderler.

Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanabilirsiniz?
Sigortalı, kendi, eşi ve çocukları için ödediği sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilir. Buna göre;
Bordro ile ücret alan mükellefin ödeyeceği, sağlık sigortası primi, primin ödendiği ayda elde edilen brüt kazancın %5`ini ve asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefin ödeyeceği hastalık sigortası primi, beyan edilen yılllık gelirin %5`ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Bu vergi avantajından yararlanabilmeniz için;
• Bordro ile ücret alınıyor ise çalışılan işyerininin muhasebe servisine sağlık sigortası makbuzunun verilmesi yeterlidir.
• Serbest çalışılıyor ise, sağlık sigortası makbuzundaki prim tutarının gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir.
 
 
 
E-BÜLTEN  
 
     
SİMCOM SİGORTA © 2013 Her hakkı Simcom Sigorta ve simcomsigorta.com'a aittir.